Author:
• Monday, September 22nd, 2014

ปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในด้านของการผลิตยานยนต์ และการใช้จ่ายในหมวดของยานยนต์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการที่ค่ายรถต่างๆได้มีการออกตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาแข่งขันกันในตลาด โดยมีการจูงใจผู้ซื้อให้เงื่อนไขการชำระเงินด้วยเงินดาวน์ที่ต่ำลง และอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ทำให้แนวโน้มของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถดูได้จากจำนวนรถที่จดทะเบียนเพิ่มทุกปี ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวได้ส่งผลทำให้ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีการขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์

สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวในปัจจุบันเป็นสภาวะที่น่าจะเป็นการเอื้อต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถ โดยมีปัจจัยสำคัญคือ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้มีแนวโน้มตลาดที่ดีในอนาคต อีกทั้งแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวไปในแนวทางที่ดีขึ้น และมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนอื่นๆเพิ่มขึ้น ประกอบกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาครัฐและเอกชน น่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อตั้งอู่ซ่อมรถ แต่ในขณะเดียวกันจะอาจจะต้องทำการพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตที่จะทำการเปิดธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคต เนื่องจากจะมีการแข่งขันในธุรกิจนี้กันเป็นอย่างมาก

ปัจจัยที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ทั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป คือ ความมั่นใจในคุณภาพและบริการ ซึ่งยังพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้พึงพอใจในอู่ซ่อมรถน้อยกว่าศูนย์บริการอยู่เกือบเท่าตัว ซึ่งผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะนำรถเข้าไปใช้บริการ และผลการซ่อมออกมาน่าพอใจโดยต้องการที่จะให้อู่ปรับปรุงในด้านคุณภาพของงานซ่อม ซึงต้องการให้ทางภาครัฐบาลเข้ามาช่วยกำกับดูแลในด้านมาตรฐานการซ่อมและมาตรฐานของราคา การสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์โดยจะมีมุมมองทางด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุมมองในด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับการทำงาน หรือกระบวนการส่งเสริมเพื่อให้สนองตอบต่อลูกค้า และมุมมองด้านลูกค้า

อู่ซ่อมรถยนต์จำเป็นจะต้องมีการสร้างมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า จึงได้ทำการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ สำหรับใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ในการบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าในด้านความสบายใจ และความพึงพอใจ และกับอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ที่มั่นใจได้ว่าจะมีลูกค้ากลับมาใช้บริการที่อู่อีกเนื่องจากมีการบริการอย่างประทับใจ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.