Author:
• Saturday, January 17th, 2015

สินค้ายานยนต์ชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงมีโอกาสในการเพิ่มปริมาณและมูลค่าทางการค้า ได้แก่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ประดับยนต์ สินค้าเกี่ยวกับยานยนต์กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาของระบบคมนาคมขนส่งที่เติบโตพร้อมกับการค้าและการพัฒนาของประเทศ ถึงแม้ว่าสินค้าประเภทนี้จะยังมีข้อจำกัดทางการค้าในแง่ของกฎระเบียบทางการค้าและกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งสร้างปัญหาและอุปสรรคอยู่มากก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการ ทั้งนี้สหภาพพม่ายังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงยังขาดแคลนอุปกรณ์ประเภทชิ้นส่วน และอะไหล่ต่าง ๆ อยู่มาก ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งในคลัสเตอร์นี้

นักธุรกิจไทยที่ทำธุรกิจในสหภาพพม่า ระบุว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถ การเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ การเคลือบสี ขัดรถ ในประเทศนี้ยังมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะที่นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้สินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งรถใหม่และรถมือสอง เช่นนำเข้าจากญี่ปุ่น และส่งผ่านจากไทยไปยังสหภาพพม่า นอกจากจะเป็นรถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล รถบัส และรถบรรทุกหนักทุกชนิด) รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานแล้ว ยานยนต์กลุ่มนี้ มีความต้องการซื้อชิ้นส่วนและอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่อเนื่องตามมา ความต้องการมีทั้งอะไหล่เทียมและอะไหล่แท้ อาทิ ฝาสูบ ลูกสูบ ข้อเหวี่ยง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง โช๊คอัพ ผ้าดิสเบรก จานครัชทองแดง เพลารถ 10 ล้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทุกชนิด และยางผ้าใบ (BIAS) ของรถบรรทุก เป็นต้น กลุ่มสินค้าประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิต ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

กลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าไทย
สินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่ กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาของระบบคมนาคมขนส่งและความผ่อนคลายกฎระเบียบทางการค้าและกฎหมายท้องถิ่น จึงส่งผลให้อัตราการใช้ยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น สำหรับพื้นที่เป้าหมายสำหรับสินค้าในกลุ่มนี้อยู่ที่กรุงย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่ามีระบบคมนาคมทางถนนที่ค่อนข้างดีกว่าพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหภาพพม่าไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์วิ่งในย่างกุ้ง ดังนั้นสินค้าที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดจึงไม่เป็นที่นิยมในพื้นที่ สำหรับเมียวดีนั้นเป็นจุดนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์ จักรยานและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการนำเข้าจะเป็นสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ จักรยาน จักรยานยนต์ และอุปกรณ์อะไหล่ ซึ่งเป็นสินค้าใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นและนำเข้าสู่สหภาพพม่าโดยผ่านประเทศไทย สินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าต้องห้ามในสหภาพม่า ดังนั้นการนำเข้าผ่านทางด่านแม่สอดจึงต้องใช้การขนส่งทางแพ และไม่ผ่านระบบศุลกากรของสหภาพม่า ในส่วนของมัณฑะเลย์จะมีร้านค้าที่ขายชิ้นส่วนอะไหล่เกี่ยวกับยานยนต์อยู่บ้าง แต่การเจาะตลาดมัณฑะเลย์ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมัณฑะเลย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประกอบกับสภาพของการคมนาคมทางบกที่ยังไมพัฒนามากนัก และประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำจึงขาดกำลังซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและจำกัดลงอยู่เฉพาะผู้ที่มีรายได้ในระดับปานกลางถึงสูง ดังนั้นการค้าสินค้าประเภทนี้จึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ และเมืองการค้าชายแดน เช่นย่างกุ้งและเมียวดี สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพทางการค้าได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์ ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.