Author:
• Saturday, June 20th, 2015

เป็นหัวใจสำคัญของกิจการ เปิดอู่ซ่อมรถ เพราะกิจการมีสินค้าเป็นการให้บริการเป็นหลัก ความประทับใจของลูกค้าเท่านั้นที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้

– ควรกำหนดเป้าหมายของกิจการ เปิดอู่ซ่อมรถ ด้านคุณภาพการให้บริการให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หน้าตาดี คำพูดดี จิตใจดี คุณภาพการซ่อมที่ดี กล่าวคือ หน้าตาดีคือมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกเมื่อ คำพูดดีคือการพูดจาที่ไพเราะกับลูกค้าให้คำแนะนำข้อมูลกับลูกค้าเท่าที่ลูกค้าต้องการ จิตใจดีคือมีหัวใจพร้อมในงานบริการหากไม่มีใจในการให้บริการลูกค้าแล้วทุกอย่างก็จะออกมาไม่ดี คุณภาพการซ่อมที่ดีคือทำงานด้วยงานที่เน้นคุณภาพการซ่อมทั้งเรื่องการซ่อมและสินค้าอะหลั่ยที่ใช้เปลี่ยน

-ประเมินพนักงาน ควรมีระบบตรวจวัดผลของพนักงานทุกคนทุกฝ่ายว่าได้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ควรวัดออกมาเป็นตัวเลขการให้คะแนนเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ว่าพนักงานคนใดปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหน

– ตอบแทนรางวัลพนักงาน เมื่อมีการทำงานสร้างองค์กรให้เติบโตและแข่งแกร่งอย่างเต็มที ก็ต้องมีรางวัลตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำดีเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงขับที่จะทำงานต่อไป เช่น ค่าโบนัสรายปี(จำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ผลประกอบการ),ค่าโอที,ค่าเบี้ยขยัน,รางวัลพิเศษของพนักงานดีเด่น การเลื่อนตำแหน่งงาน,สวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มขึ้นถ้าปฏิบัตหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

– บทลงโทษ หากมีการทำผิดระเบียบหรือกฎที่ได้ตั้งไว้ ก็ต้องมีบทลงโทษจากน้อยไปหามากเพื่อควบคุมทิศทางขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.