Tag-Archive for ◊ อู่ซ่อมรถยนต์ ◊

Author:
• Sunday, March 22nd, 2015


ประเทศไทย ถือว่าเสือตัวสำคัญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายด้านกว่าประเทศในแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเชีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงต้องมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมียานยนต์ที่จัดเป็น Product Champion มายาวนานคือ รถกระบะขนาดหนึ่งตัน และที่เกิดใหม่อย่างรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ Eco car ปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

จากผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมการจัดทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึง สปป.ลาวว่าแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรในประเทศเพียง 6 ล้านคน แต่มีบทบาทเสมือนเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย และเป็นประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด มีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรองจากจีน

โดยเฉพาะธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่ง เพราะเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์และส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงมีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญ จึงต้องเร่งผลักดันกลุ่มธุรกิจนี้ให้มีการขยายฐานการผลิตออกไป

ปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศสปป.ลาวถือว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรชาวลาวเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากรในประเทศยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ลาวยังมีโครงการทางเศรษฐกิจระยะยาวผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียน ซึ่งก็จะมีนักลงทุนทั้งจีนเวียดนาม ไทย ต่างเข้าไประดมทุน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของลาวดีขึ้น อีกทั้งชาวลาวยังนิยมสินค้าไทยเป็นจํานวนมาก ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งหากนักลงทุนสนใจที่จะไปลงทุนธุรกิจอู่ซ่อมรถจึงไม่ได้หมายถึงการให้บริการคนลาวเท่านั้น แต่ยังบริการคนทั้งอาเซียนที่เข้าไปทําธุรกิจหรือพักพิงในประเทศลาวด้วยเพราะโฉมหน้าของสปป.ลาวภายหลังเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ในอนาคตลาวจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินเหมือนสิงคโปร์ปัจจุบันธนาคารทั่วโลกกําลังแห่เข้าไปตั้งสาขาในลาว จากในอดีตที่มีธนาคารเพียงไม่กี่แห่ง และส่วนใหญ่เป็นธนาคารของรัฐ ทว่าวันนี้ธนาคารในลาวเพิ่มเป็น 28 แห่ง และกําลังจะเพิ่มเป็น 50 แห่งภายในเวลาอันใกล้นี้

Author:
• Sunday, February 08th, 2015


รถยนต์ ถือว่าเป็นพาหนะที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ทุกๆคน และแน่นอนว่าย่อมต้องมีการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่ ประกอบขึ้นมาเป็นรถ ซึ่งถือเป็นธรรมดา และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุง ได้ ดังนั้น เจ้าของรถทุกคนจึงควรที่จะเลือกการซ่อมอย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองเงิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ได้สำรวจลู่ทางการทำธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ในมาดากัสการ์ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสดใสและเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการและช่างเทคนิคของไทยมีศักยภาพ รวมทั้งใช้เงินลงทุนไม่มาก ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนควรทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
1. ขนาดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ในมาดากัสการ์จัดเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางภาครัฐยังไม่มีบทบาทหรือนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจ SME เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ตลาดซ่อมรถยังกระจุกตัวเฉพาะในกรุงอันตานานาริโว เนื่องจากนอกเขตเมืองหลวง ปริมาณรถมีจำนวนน้อย ขาดแคลนเครื่องมือและอะไหล่
2. ธุรกิจอู่ซ่อมรถในมาดากัสการ์ขยายตัวในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มาดากัสการ์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 6.3% เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และสำรวจน้ำมันในประเทศ ประกอบกับระบบขนส่งมวลชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งชาวมาดากัสการ์ที่มีรายได้มีความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปี
3. ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถขนาดเล็กเป็นชาวมาดากัสการ์ดำเนินกิจการด้วยตนเอง หลายแห่งไม่จดทะเบียนและไม่เสียภาษี จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่จำนวนอู่ซ่อมรถขนาดเล็กขยายตัวประมาณ 30% เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว ในขณะที่ อู่ซ่อมรถขนาดกลางดำเนินกิจการในลักษณะครอบครัว มีเงินทุนของตัวเองและประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่นๆ ประกอบกัน การร่วมทุนกับต่างชาติอาจเป็นไปได้ในอนาคต
4. มาดากัสการ์มีหน่วยงาน Economic Development Board of Madagascar หรือ EDBM ทำหน้าที่ดำเนินการและอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการขออนุญาตประกอบกิจการ โดยใช้เวลาเพียง 4 วัน ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติเปิดกิจการหากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ในภาพรวมแล้ว รัฐบาลมาดากัสการ์มีนโยบายส่งเสริมและต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ ดำเนินนโยบายแข่งขันเสรี
5. กิจการอู่ซ่อมรถขนาดกลางมีระบบการจัดการและดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทแม่ในต่างประเทศ ตั้งแต่การรับรถ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ส่งรถ และการให้บริการลูกค้า ช่างและคนงานได้รับการอบรมจากต่างประเทศ (ขึ้นกับบริษัทแม่) เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ เคนยา ในขณะที่กิจการขนาดเล็กไม่มีระบบการฝึกอบรม ใช้วิธีเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือจากหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ การศึกษาจากคู่มือเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงงานไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ อะไหล่ที่เป็นที่นิยมมักใช้ของอินเดีย ในกรุงอันตานานาริโวมีตลาดขายชิ้นส่วนที่นำเข้าจากอินเดียซึ่งมีราคาถูกและหาได้ง่ายเมื่อเทียบกับอะไหล่ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือไทย ซึ่งเป็นของแท้และไม่ค่อยมีเก็บในสต๊อก
6. การดำเนินธุรกิจอู่ซ่อมรถไม่จำเป็นต้องติดต่อกับภาคราชการมากนัก ทำให้ไม่มีการรวมตัวตั้งเป็นสมาคม/ชมรมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถหรือขายรถ บริษัทจะจ่ายภาษีให้รัฐทุกๆ 3 เดือนหรือปีละครั้ง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบและโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด

Author:
• Sunday, November 16th, 2014


กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แล้ว ประชาชนที่ใช้บริการจะคำนึงถึงปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานบริการและช่าง การไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจ การคิดราคาอะไหล่แพงเกินความจริง และการเปลี่ยนอะไหล่ที่มีคุณภาพต่ำเป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดรถยนต์ในแต่ละปีมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และในไม่ช้านี้มีแนวโน้มว่าจะมียอดทะลุถึง 1.6 ล้านคันต่อปี นั่นยอมส่งผลดีต่อธุรกิจยานยนต์ ไม่เว้นแม้แต่การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ เนื่องจากว่ามีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องการจะเปิดอู่เป็นของตัวเอง เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมด้านนี้แน่นอนว่า คำถามต่างๆย่อมตามมาว่า การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์มีความยุ่งยากไหม และถ้าอยากจดทะเบียนพาณิชย์แต่ไม่ทราบรายละเอียดจะต้องทำอย่างไรทีมข่าว Auto Service ได้นำบทความเล็กๆน้อยๆมาฝากว่า การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างไร
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เหตุผลว่า การเปิดอู่ซ่อมรถเป็นงานบริการไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถประกอบกิจการได้เลย โดย พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าอย่างเดียว หรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เข้าข่ายเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนและหลักฐานประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์นั้น สอบถามโดยตรงได้ที่
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานเขตทุกเขต และไปดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ที่สำนักงานเขตตามพื้นที่ร้านค้าที่ตั้งอยู่
– ต่างจังหวัดให้ติดต่อสอบถามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามจังหวัดที่ตั้งของร้านค้า
หากประกอบกิจการซ่อมรถเพียงอย่างเดียว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการซ่อมรถและมีสินค้าจำหน่ายในร้าน ถือว่ามีการซื้อขายสินค้าและเข้าข่ายต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ในส่วนของการจำหน่ายเท่านั้น หากร้านตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ตามที่ร้านตั้งอยู่ และหากอยู่ต่างจังหวัดสามารถไปจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามที่ร้านตั้งอยู่

Author:
• Monday, September 22nd, 2014

ปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในด้านของการผลิตยานยนต์ และการใช้จ่ายในหมวดของยานยนต์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการที่ค่ายรถต่างๆได้มีการออกตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาแข่งขันกันในตลาด โดยมีการจูงใจผู้ซื้อให้เงื่อนไขการชำระเงินด้วยเงินดาวน์ที่ต่ำลง และอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ทำให้แนวโน้มของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถดูได้จากจำนวนรถที่จดทะเบียนเพิ่มทุกปี ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวได้ส่งผลทำให้ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีการขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์

สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวในปัจจุบันเป็นสภาวะที่น่าจะเป็นการเอื้อต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถ โดยมีปัจจัยสำคัญคือ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้มีแนวโน้มตลาดที่ดีในอนาคต อีกทั้งแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวไปในแนวทางที่ดีขึ้น และมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนอื่นๆเพิ่มขึ้น ประกอบกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาครัฐและเอกชน น่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อตั้งอู่ซ่อมรถ แต่ในขณะเดียวกันจะอาจจะต้องทำการพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตที่จะทำการเปิดธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคต เนื่องจากจะมีการแข่งขันในธุรกิจนี้กันเป็นอย่างมาก

ปัจจัยที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ทั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป คือ ความมั่นใจในคุณภาพและบริการ ซึ่งยังพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้พึงพอใจในอู่ซ่อมรถน้อยกว่าศูนย์บริการอยู่เกือบเท่าตัว ซึ่งผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะนำรถเข้าไปใช้บริการ และผลการซ่อมออกมาน่าพอใจโดยต้องการที่จะให้อู่ปรับปรุงในด้านคุณภาพของงานซ่อม ซึงต้องการให้ทางภาครัฐบาลเข้ามาช่วยกำกับดูแลในด้านมาตรฐานการซ่อมและมาตรฐานของราคา การสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์โดยจะมีมุมมองทางด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุมมองในด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับการทำงาน หรือกระบวนการส่งเสริมเพื่อให้สนองตอบต่อลูกค้า และมุมมองด้านลูกค้า

อู่ซ่อมรถยนต์จำเป็นจะต้องมีการสร้างมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า จึงได้ทำการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ สำหรับใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ในการบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าในด้านความสบายใจ และความพึงพอใจ และกับอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ที่มั่นใจได้ว่าจะมีลูกค้ากลับมาใช้บริการที่อู่อีกเนื่องจากมีการบริการอย่างประทับใจ